Duomenys, tvarkomi ir saugomi pagal šią privatumo politiką, yra bet kokia informacija apie fizinį asmenį (toliau – asmens duomenys), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (toliau – duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius arba bet kokius kitus veiksnius, naudojant kiekvieną atskirai arba bet kokia jų kombinacija.

Duomenų tvarkymas, kaip apibrėžta šioje privatumo politikoje, yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis.

Valdytojas („Alfis“, SIA, registracijos Nr. 40003335863, juridinis adresas: Ādažu iela 20, Bukulti, Garkalnes novads, LV-1024, Latvija) garantuoja, kad:

 • asmens duomenų tvarkymas, įskaitant patį perdavimą, yra ir bus toliau vykdomas pagal atitinkamas galiojančių nacionalinių ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymų nuostatas (ir, jei taikoma, apie tai buvo informuotos kompetentingos nacionalinės institucijos);
 • jis nurodė valdytojo įgaliotiems asmenims tvarkyti perduodamus asmens duomenis tik pagal galiojančių duomenų apsaugos įstatymų reikalavimus ir, jei taikoma, tvarkyti duomenis išskirtinai valdytojo vardu;
 • užtikrina duomenų tvarkymo atitiktį norminėms saugumo priemonėms;
 • jei perduodant asmens duomenis ketinama siųsti juos už Europos Sąjungos ribų, asmens duomenų subjektas yra informuojamas arba bus informuotas prieš perduodant atitinkamo duomenų subjekto asmens duomenis į trečiąją šalį (kuri nesuteikia tinkamos apsaugos, kaip tai suprantama pagal taikomus Europos Sąjungos įstatymus);
 • atsakys į visus duomenų subjekto prašymus dėl duomenų subjektą dominančių klausimų, susijusių su duomenų subjekto duomenų tvarkymu;
 • saugos visų atliktų asmens duomenų tvarkymo operacijų apskaitą, užtikrins, kad bet kokia su tokiais duomenimis atlikta operacija būtų atsekama, įskaitant tai, kam tokie duomenys buvo perduoti, kokio tipo asmens duomenys, kokiais tikslais ir kokie yra gavėjo sutartiniai santykiai su tokiomis šalimis;
 • operatyviai ir tinkamai išnagrinės visus duomenų subjekto prašymus pateikti informaciją, susijusius su asmens duomenų, kurie turi būti perduodami, tvarkymu, ir atsižvelgs į priežiūros institucijos pateiktas rekomendacijas, susijusias su perduodamų asmens duomenų tvarkymu;
 • nutraukus sutartį arba pasibaigus jos terminui (jei ji sudaryta), grąžins duomenų subjektui visus perduotus asmens duomenis ir jų kopijas (jei duomenų subjektas to prašo) ir, kiek leidžia galiojantys įstatymai, sunaikins visus tokius duomenis ir patvirtins duomenų subjektui, kad laikomasi šių sutarties sąlygos sąlygų;
 • nepriims jokių automatizuotų sprendimų dėl duomenų subjekto, taip pat neatliks duomenų subjekto duomenų profiliavimo;
 • joks duomenų subjekto duomenų saugumo pažeidimas jo galimybių ribose nebus toleruojamas.

Duomenų subjekto pareigos ir teisės:

 • aiškiai, nedviprasmiškai išreikšti savo sutikimą, kad būtų tvarkomi asmens duomenys;
 • pateikti tikslius, teisingus ir tikrus asmens duomenis;
 • duoti rašytinį sutikimą, jeigu valdytojas ar tam įgaliotas asmuo ketina siųsti asmens duomenis tvarkyti toliau bet kuriam kitam gavėjui ar duomenų tvarkytojui. Jei gautas duomenų subjekto sutikimas, reikalauti, kad atitinkamas duomenų gavėjas ar tvarkytojas sudarytų sutartį su tokiomis pat saugaus duomenų tvarkymo sąlygomis, kokias įsipareigojo vykdyti duomenų subjektas pagal konkrečią sutartį, taip pat gauti tokios sutarties kopiją;
 • pateikdamas savo duomenis duomenų subjektas sutinka, kad duomenys būtų tvarkomi ir saugomi visą duomenų tvarkymo laikotarpį, taip pat norminiuose aktuose nustatytais atvejais po pirminio duomenų tvarkymo tiek laiko, kiek tai būtina;
 • bet kada reikalauti atkurti, ištaisyti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, informaciją apie duomenų subjekto asmens duomenų naudojimą, taip pat reikalauti ištrinti asmens duomenis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai, jeigu buvo padarytas pažeidimas tvarkant duomenų subjekto asmens duomenis.

T-Link

WORKS FOR YOU.

Konstantīns Ribakovs

Popardaviminio aptarnavimo vadybininkas
+37129351635
konstantins.ribakovs@alfis.lv